GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre o.z. DOGTOR:

O.z. Dogtor, ako poskytovateľ terapie so psom a inštruktor (ďalej len o.z. DOGTOR) je správcom osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Informujeme o zásadách a princípoch na základe ktorých spracovávame osobné údaje.

V súlade s Nariadením spracovávame Vaše dáta a osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu o.z. nevyhnutné pre splnenie zmluvy a právnej povinnosti za účelom ich spracovania.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a REÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a od 25.05.2018 Zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

© 2020   /    Dogtor o.z.   /    info@dogtor.sk   / +421 905 564 161   /    Bratislava
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!